Avís legal

L’avís legal i les condicions generals d’ús, o termes i condicions d’ús, està pensat per a tots aquells que crearan una pàgina o lloc web. Aquest document està adaptat al Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i de la recent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Aquest document conté, de forma general, un conjunt de mencions o referències legals que serviran per regular les condicions en què els usuaris d’Internet accedeixen, naveguen i utilitzen el lloc o pàgina web. També comprèn els drets, obligacions i responsabilitats als quals les parts queden sotmeses recíprocament durant l’accés, navegació i ús del lloc web.

La inclusió d’un avís legal i condicions generals d’ús aporta un gran nivell de confiança i seguretat jurídica a tots i cada un dels llocs web presents a Internet.

També hi ha un altre conjunt de mencions legals -condicions generals de venda- que, de vegades, es presenten de forma conjunta amb l’avís legal i les condicions generals d’ús, però no s’han de confondre l’un amb l’altre, doncs el seu contingut difereix. Així, mentre l’avís legal regula les condicions en què els usuaris d’Internet accedeixen naveguen i utilitzen el lloc web, les condicions generals de venda regulen les condicions en què es realitzen les comandes o sol·licituds de compra al lloc web, i estableixen els drets, obligacions i responsabilitats que corresponen a cada part d’aquesta compravenda.

D’altra banda, si només es vol elaborar un document que contingui les normes sobre com es recullen i gestionen les dades personals dels usuaris d’una pàgina o lloc web, així com sobre les cookies utilitzades pel mateix, s’utilitza la política de privacitat d’un lloc web.

Com utilitzar aquest document?

La primera part del document és fonamental, ja que recull els elements identificatius del titular, que la Llei exigeix ​​que siguin accessibles de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta per a tots els usuaris. Entre ells es troben les dades de contacte del titular (l’adreça, i el correu electrònic són especialment importants) i, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, el NIF (antigament conegut amb CIF) i les dades registrals del Registre on es trobi inscrita. Per tant, abans de començar és important verificar aquestes informacions.

A més, s’ha de tenir en compte que si el contingut, informació o servei sobre el qual versa el lloc web es refereix a una activitat del titular i aquesta requereix autorització administrativa prèvia o està regulada, també haurà de proveir informació complementària relativa a aquesta.

Més enllà d’aquest contingut d’obligatori compliment, la resta s’anirà adaptant en funció de les necessitats del titular i les característiques del lloc web. Així, el mateix ha de contenir, entre d’altres, informacions relatives a:

la política de privacitat i protecció de dades del lloc web;
la política de cookies, en el cas que en el lloc web es trobin galetes (pròpies o de tercers);
la política d’enllaços del lloc web; i
qüestions relatives a la propietat intel·lectual i industrial del lloc web;
Així mateix, es considera que l’usuari accepta aquest avís legal i les condicions generals d’ús a través de l’accés, navegació i ús del lloc web.

Tenint en compte això últim i, especialment, en aquells casos en què hi hagi la tecnologia de galetes, és útil preveure un mètode que cridi l’atenció dels usuaris immediatament en accedir al lloc web, per exemple, amb una finestra emergent res més accedir i que dóna l’opció d’acceptar i / o consultar l’avís legal i les condicions generals d’ús.